Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.sc.mahidol.ac.th/handle/123456789/843
Title: มิญชวิทยาและมิญชเคมีของหลอดอาหารและแกสโตรอินเทสทีนปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น จากปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย
Other Titles: Microanatomy and Histochemistry of Esophagus and Gastrointestinal Organ of the Spotted Scat, Scatophagus argus during Juvenile Stage from Parnburi Estuary, Thailand
Authors: วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
Keywords: ปลาตะกรับ;วิทยาเนื้อเยื่อ;ฮีสโตเคมี;ปากแม่น้ําปราณบุรี;ประเทศไทย;Spotted scat;Histology;Histochemistry
Issue Date: 2017
Publisher: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Citation: วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 2560;45(2):369-378
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามิญชวิทยาและมิญชเคมีของหลอดอาหารและแกสโตอินเทสทีน ของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น ในบริเวณใกล้ปากแม่น้ําปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทํา การจับปลาด้วยการลงอวน สุ่มเลือกมา 10 ตัวอย่าง (ความยาวลําตัวประมาณ 5.06 เซนติเมตร) นําตัวอย่างปลา ทั้งหมดมาผ่านกระบวนการเตรียมตัวอย่างสไลด์ถาวรตามวิธีมาตรฐานทางเนื้อเยื่อวิทยาและศึกษาตัวอย่างทั้งหมด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ผลการศึกษาพบว่า ทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารจนถึง ลําไส้ของปลาชนิดนี้ประกอบด้วยผนัง 4 ชั้น คือ mucosa, submucosa, muscularis และ serosa ตามลําดับ ทั้งน้ในช ี ั้น mucosa ของแต่ละอวัยวะดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นสันนูนยาวยื่นเข้าไปในลูเมน โดยสามารถแบ่งได้เป็น ชั้นย่อย ๆ ได้ 3 ชั้น ได้แก่ epithelium, lamina propria และ muscularis mucosae สําหรับชั้น mucosa ของ หลอดอาหารจะถูกบุผิวแบนบางชั้นเดียว ตรงกันข้ามกับส่วนของกระเพาะอาหารและลําไส้ถูกบุผิวแบบทรงสูงชั้น เดียว นอกจากนี้ชั้น mucosa ของกระเพาะอาหารยังมสี่วนของต่อมแก๊สตริก ตลอดแนวความยาวของชั้น lamina propria ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของส่วนนี้ ทั้งนี้จากการศึกษาด้วยเทคนิคทางด้านมิญชเคมีพบส่วนปลายของเซลล์ ของต่อมแก๊สตริกติดสีชมพูม่วงด้วย PAS แต่ไม่ติดสีฟ้าด้วย AB pH 2.5 อย่างไรก็ตาม เซลล์กอบเลทและเซลล์สร้าง เมือกในเยื่อบุผิวที่พบได้จากอวัยวะต่าง ๆ ติดสีม่วงแดงด้วย PAS และติดสีฟ้าด้วย AB pH 2.5 การศึกษาในครั้งนี้ ทําให้ทราบถึงโครงสร้างพื้นฐานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในระบบทางเดินอาหารของปลาตะกรับที่จะช่วยเป็นข้อมูล สําหรับใช้ในการศึกษาโครงสร้างที่ละเอียดต่อไป
Other Abstract: The purpose of this research was to study the histological structure and histochemistry of esophagus and gastrointestinal organ of the spotted scat,Scatophagus argus inhabiting the Pranburi estuary, Prachuap Khiri Khan province. All fish were caught by using a gill net. Ten fish (about 5.06 cm. in body length) were randomly chosen as samples for this study. Afterwards, the fish specimens were processed by the standard histological technique and examined under a light microscope. The results revealed that the digestive tract staring from esophagus, stomach and intestine of this fish species comprised of four layers; mucosa, submucosa, muscularis and serosa, respectively. Herein, the character of mucosa in each organ was longitudinal fold protruding into the lumen and can be divided into three sub-layers including epithelium, lamina propria and muscularis mucosae. For the mucosal epithelium of esophagus, it was simple squamous epithelium. On the contrary, other regions were covered by simple columnar epithelia. Moreover, gastric gland was mainly found throughout its stomach in the lamina propria. Based on histochemical study, it was found that the gastric gland was positively stained with Periodic Acid Schiff (PAS) (magenta) whereas was negatively stained with Alcian Blue (AB) pH 2.5. However, the goblet and mucous cells positively stained with both PAS (magenta) and AB pH 2.5 (blue). The current study provides the basic information about structural histology of different organs in alimentary canal but fine descriptive investigation has to be further required.
URI: https://ir.sc.mahidol.ac.th/handle/123456789/843
ISSN: 0125-2364
Appears in Collections:Pathobiology: National Journal Publications

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.