Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.sc.mahidol.ac.th/handle/123456789/803
Title: การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำหรับหาปริมาณของ As(III) และ As(V)
Other Titles: Development of field test kit for determination of As(III) and As(V)
Authors: อทิตยา ศิริภิญญานนท์
Keywords: การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนาม;สารหนู;ออกซิเดชัน
Issue Date: 2006
Publisher: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Citation: Environment and Natural Resources Journal. 2549;4(1-2):154-162.
Abstract: ผลกระทบของสารหนูต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากสารหนูมีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็งและมีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย โดยพิษของสารหนูไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของสารหนูเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับรูปฟอร์มของสารหนูด้วย การศึกษาหาปริมาณของสารหนูแต่ละรูปฟอร์มสามารถช่วยในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ตลอดจนช่วยในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารหนูในระบบต่างๆ ได้ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาชุดทดสอบสารหนูภาคสนามเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารหนูในรูปฟอร์มอนินทรีย์ที่มีเลขออกซิเดชันบวกสาม As(III) และบวกห้า As(V) ในน้ำตัวอย่างโดยอาศัยปฏิกิริยากูทไซต์ และปฏิกิริยาการเกิดไฮไดรด์ของสารหนู As(III) และ As(V) ที่เงื่อนไขปฏิกิริยาต่างกัน ทั้งนี้ได้ใช้ขวดทำปฏิกิริยาที่ออกแบบขึ้นสำหรับการวิเคราะห์สารหนูโดยใช้วิธีนี้เพื่อให้มีความไวในการวิเคราะห์ที่ดีและเหมาะกับการทดสอบในภาคสนาม การทดสอบสารหนูทั้งหมดทำโดยเติมสารรีดิวซิงในกรดไฮโดรคลอริกลงไปในตัวอย่างตามด้วยผงสังกะสีเพื่อเปลี่ยนรูปฟอร์มของสารหนูทั้ง AS(III) และ As(V) ให้กลายเป็นก๊าซอาร์ซีน ซึ่งก๊าซอาร์ซีนจะแพร่ออกมาสัมผัสกับกระดาษทดสอบที่เคลือบด้วยเมอร์คิวรีไบรไมด์ เกิดปฏิกิริยาเป็นสารประกอบสีเหลือง การทดสอบสารหนู As(III) ทำโดยเติมสารดิวซิงและโซเดียมไฮดรอกไซด์และแถบโลหะอลูมิเนียมลงไปในตัวอย่าง เพื่อให้ As(III) เท่านั้นเปลี่ยนเป็นก๊าซอาร์ซีน ปริมาณสารหนู As(V) สามารถหาได้จากความแตกต่างของปริมาณสารหนูทั้งหมดในขั้นตอนที่หนึ่งและ As(III) ในขั้นตอนที่สอง ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะพิเศษคือ ใช้น้ำตัวอย่าง 20 มล. ใช้เวลาในการวิเคราะห์ 10-20 นาที โดยค่าปริมาณต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้คือ 5 ส่วนในพันล้านส่วน
Other Abstract: Arsenic (As) has become an increasingly important environmental concern due to its potential carcinogenic and toxic properties its toxicity depends not only on the total concentration but also on its chemical species. Arsenic speciation studies can provide more accurate assessments of environmental impact and health risk. In this research, arsenic field test kit was developed for determination of As(III) and As(V) concentrations. The Gutzeit reaction with arsenic trihydride generated at controlled conditions was emplcyed to distinguish As(III) and As(V). The testing involves treating the aqueous sample with a reducing agent in hydrochloric acid and zinc powder that transforms both forms of As into arsenic trihydride (AsH3). The arsine gas (AsH3) diffuses to react with mercury bromice (HgBr2) impregnated in a paper strip to produce a yellow compound. The As(II) was determined in the same manner but by hydride generation in a medium of reducing agent in sodium hydroxide and aluminium strips. The amount of As(V) can be calculated from the difference of As(III) and total As amount. The developed arsenic test kit can be conveniently used in the fieid. The testing time is within 20 min, and the working range and the lowest detectable concentration were 5-500 ppb and 5 ppb, respectively.
URI: https://ir.sc.mahidol.ac.th/handle/123456789/803
ISSN: 1686-5456
Appears in Collections:Chemistry: National Journal Publications

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.