Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.sc.mahidol.ac.th/handle/123456789/174
Title: Boxing related muscle fatigue rate of boxer using various sizes of gloves
Other Titles: อัตราการล้าของกล้ามเนื้อในการชกมวยในนักมวยขณะชกด้วยนวมหลายขนาด
Authors: Thyon Chentanez
Keywords: Boxing;Gloves;Boxer;Fatigue;Fatigue index
Issue Date: 2005
Publisher: Sports Science Society of Thailand
Citation: Thyon Chentanez, Panya Kaimuk, Supaporn Teppanich, Suwat Sidhilaw, Patcharin Damrongpipatkul. Boxing related muscle fatigue rate of boxer using various sizes of gloves. Journal of Sports Science and Technology 2005;5(1-2):59-88.
Abstract: The objects of this study were to investigate and to compare the effects of various size of gloves on boxing-elated muscle fatigue in 10 high experience boxers (HB), 10 medium experience boxers (MB) and 10 non-boxers (NB). Each group of subjects had similar age (mean 16.1±0.84) and had a dominant right hand. Physical fitness test, such as measurements of volumes of arm and leg, percentage of body fat, trunk flexibility, strength of arm and leg and maximum oxygen consumption (VO2max) were performed. Then, a punching test such as force, frequency, and velocity of punching were measured every 15 seconds of continuous punching for 3 minutes. The force, frequency and velocity data of punching were established by an impact force-measuring device and a 2-dimension—motion analysis system. This system was utilized with a camera operating at 50 frames per second. This study determined direct jab punching only. The punching trials were conducted at the shoulder height level of each subject. One way ANOVA was used to analyze the data. The results showed that: 1) The force, frequency, and peak velocity of punching with various gloves (6, 10, 12 and 18 ounces) in all groups of subjects were not significantly different (p<0.05). The frequency of punching among HB, MB, and NB were not significantly different in all sizes of gloves (p<0.05). The results suggest that various sizes of gloves shows no difference on muscle fatigue, so it is reasonable that the Boxing Sports Act B.E 2543 encourage young boxers to use bigger gloves instead of small gloves. Since sizes of gloves (6-18 OZs) does not significantly affect the rate of muscle fatigue in the same individual of boxers and general people. The various sizes of gloves in this study may be not a cause of disadvantage of guard drop. If boxers want to have a advantage in competition, they should train to improve physical fitness. The results indicate that boxers should not be anxious about size of gloves since boxers and opponents must use the same size of gloves.
Other Abstract: วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการชดซ้ำๆ ด้วยด้วยนวมขนาดต่างๆ ต่ออัตราการล้าของกล้ามเนื้อในการชกมวยของนักมวยที่มีประสบการณ์การชกสูง (HB) จำนวน 10 คน และในนักมวยที่มีประสบการณ์การชกปานกลาง (MB) จำนวน 10 คน โดยมีกลุ่มที่ไม่ใช่นักมวยจำนวน 10 คน เป็นกลุ่มควบคุม แต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างด้านอายุและทุกคนถนัดขวา โดยทั้ง 3 กลุ่มมีอายุเฉลี่ย 16.1±0.84 ปี กลุ่มตัวอย่างได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น วัดปริมาตรแขนและขา, % ไขมันในร่างกาย, ความอ่อนตัว, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและกล้ามเนื้อต้นขา ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด, การทดสอบแรงของการชก, ความถี่ของการชก, และความเร็วสูงสุดของการชกทุก 15 วินาที ตลอดช่วงของการชกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 นาที ข้อมูล: แรง ความถี่ และความเร็วของการชกได้มาจากอุปกรณ์วัดแรงและระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ ซึ่งระบบนี้ได้ข้อมูลจากการติดตั้งกล้อง 1 ตัวที่สามารถจับภาพได้ 50 ภาพ/วินาที การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการชดหมัดตรง ความสูงของเป้าอยู่ในแนวระดับไหล่ของผู้ถูกทดสอบแต่ละคน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) แรง ความถี่ และความเร็วสูงสูดของการชกมวยระหว่างการสวมนวมขนาดต่างๆ (6, 10, 12 และ 18 ออนซ์) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 2) แรง และความเร็วสูงสุดของการชกมวยระหว่างกลุ่มนักมวยที่มีประสบการณ์สูง (HB), กลุ่มนักมวยที่มีประสบการณ์ปานกลาง (MB) และกลุ่มที่ไม่ใช่นักมวย (NB) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 ในนวมขนาด 6, 10, 12 และ 18 ออนซ์ (HB) > MB > NB) 3) ความถี่ของการชกมวยระหว่างกลุ่มนักมวยที่มีประสบการณ์สูง กลุ่มนักมวยที่มีประสบการณ์ปานกลาง และกลุ่มที่ไม่ใช่นักมวย ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 ในนวมขนาด 6, 10, 12 และ 18 ออนซ์ จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นวมขนาดต่างๆ ที่ศึกษาไม่ทำให้อัตราความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อแขนในอาสาสมัครคนเดียวกันต่างกัน ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติกีฬานักมวยที่พยายามให้ใช้นวมใหญ่ขึ้น ไม่น่าทำให้กล้ามเนื้อนักมวยล้าเร็วขึ้นจากเดิมจนเกิดการเสียเปรียบกันอันเนื่องมาจากการ์ดตก ในนวมทุกขนาดที่ศึกษา พบว่าใน HB เมื่อใช้นวมขนาดเดียวกันกับ MB และ NB แล้วดูที่ Fatigue curve จะพบว่ามีการได้เปรียบ-เสียเปรียบเกิดขึ้น ดังนั้นถ้านักมวยต้องการเป็นผู้ได้เปรียบในการชก ก็ต้องฝึกให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี โดยไม่ต้องไปกังวลกับขนาดของนวมขนาดข้างต้น เพราะถึงอย่างไรนักมวยและคู่ต่อสู้ก็ต้องใช้นวมขนาดเดียวกันอยู่แล้ว
URI: http://ir.sc.mahidol.ac.th/handle/123456789/174
ISSN: 1513-7201
Appears in Collections:Physiology: National Journal Publications

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.