Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.sc.mahidol.ac.th/handle/123456789/274
Title: ประสิทธิผลการสอนโดยการสังเคราะห์ความรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
Other Titles: Effectiveness of teaching method by synthesis knowledge from evidenced based data in Baccalaureate nursing students, Mahidol University
Authors: บุญมี วัฒนานนท์
Keywords: ประสิทธิผลการสอน Effective of teaching method;การสังเคราะห์ความรู้โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์;นักศึกษาพยาบาล;Effective of teaching method;Ynthesis knowledge from evidenced based data;Nursing students.
Issue Date: 2011
Publisher: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Citation: ยุวดี วัฒนานนท์, วชิรา วรรณสถิตย์, วาสนา จิติมา, บุญมี วัฒนานนท์. ประสิทธิผลการสอนโดยการสังเคราะห์ความรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารพยาบาลศาสตร์ เม.ย.-มิ.ย. 2554;29(2, ฉบับพิเศษ 1):37-46.
Abstract: วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อประเมินประสิทธิผลของวิธีการสอนโดยการสังเคราะห์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อประเมินด้านความเก่ง ด้านความดี และความสุขในการเรียนของนักศึกษา รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 281 คนที่กำลังศึกษาในหัวข้อ “การพยาบาลผู้คลอดที่เกิดภาวะวิกฤติในระยะคลอด” ประกอบด้วย 9 หัวข้อย่อย ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มย่อยรับผิดชอบเนื้อหา 1 หัวข้อย่อย ให้นักศึกษาทำงานเป็นทีมในการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ร่วมกันวางแผนรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามข้อคำถามที่ผู้วิจัยมอบหมาย ทำการสืบค้นข้อมูลตามเนื้อหาวิชา ร่วมกันแจกแจงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามา แล้วนำมาสังเคราะห์เป็นบทสรุปความรู้ นำไปสู่การสร้างกรณีศึกษาสมมติ 1 ราย แล้วร่วมกันคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการวินิจฉัยปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาตามกระบวนการพยาบาล จากนั้นผู้วิจัยทบทวนและเสริมความรู้ นำมาจัดทำเป็นเอกสารบทสรุปให้กับนักศึกษา ผลการวิจัย: จากการสอนโดยการสังเคราะห์ความรู้ฯ พบว่า นักศึกษาเกิดประสิทธิผล 1) ด้านความเก่ง มีจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 54.3 2) ด้านความดี มีนักศึกษาที่กล้าแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ร้อยละ 97.5 โดยมีความคิดเห็นทางด้านบวก เช่น ได้รับความรู้จากการสืบค้นและการคิดวิเคราะห์ และทางด้านลบ เช่น ยังปรับตัวในวิธีการเรียนการสอนได้ไม่ดีพอ ยังรับความรู้ได้ไม่มากพอ 3) ด้านความสุขในการเรียน มีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนโดยวิธีการสืบค้น และสังเคราะห์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 67.9 สรุปและข้อเสนอแนะ: 1.ผู้สอนควรเตรียมผู้เรียนและปัจจัยเกื้อหนุน มีสื่อสารข้อมูลขั้นตอน และวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและหลายช่องทางแก่นักศึกษาเป็นระยะ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการเรียนโดยวิธีการสังเคราะห์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน ยกย่องชมเชยให้กำลังใจในสิ่งที่ทำถูก ทำดี สนใจ ใฝ่รู้ การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความเก่ง ความดี และความสุขในการเรียน 2.นำวิธีการสอนโดยการสังเคราะห์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ โดยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดเรียนสอนอย่างต่อเนื่อง และปรับใช้ให้แพร่หลายในโอกาสต่อไป
Other Abstract: Purpose: To evaluate the effectiveness of the teaching method of synthesizing knowledge from evidence based data in baccalaureate students, Faculty of Nursing, Mahidol University. Design: A classroom action research. Methods: Sample consisted of 281 third year nursing students in the year 2009, who were studying the topic of “The critical nursing care during labor” in Maternal-Child Nursing and Midwifery II course. This topic contained 9 subgroups. Students were divided into 18 small groups. Each group was responsible for 1 subtopic and they had to plan for methods of data collection and identify the best data that should be collected. Towards the end of their work, students synthesized knowledge into a case study which matched with their subtopic. Main findings: The result showed that the effectiveness of this teaching method is categorized into three aspects: achievement, goodness, and happiness. Approximately 54% of the students had good achievement, 97% could present their ideas and open their mind to the class, and about 68% were happy to learn with this teaching technique. Conclusion and recommendations: Results of the research suggested that teachers should give clear information about the learning process and content of the topic by using multiple channels of communication, and empower students during learning. This will no doubt ensure a better experience for nursing students when learning this topic.
URI: http://ir.sc.mahidol.ac.th/handle/123456789/274
ISSN: 0125-8885
Appears in Collections:Mathematics: National Journal Publications

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.