Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 503 to 522 of 639 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010การทดสอบความไวต่อโปรตอนของวัสดุต่างๆ เพื่อคัดกรองก่อนนำมาทำเป็นอิเล็กโทรดขนาดจิ๋วปริญญา มาสวัสดิ์
2012การทดสอบฤทธิ์ของโบรมีเลนในการลดความเจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าในหนูทดลองปิยานี รัตนชำนอง; ยุพิน สังวรินทะ; วริญกาญจน์ เหมสถาปัตย์
2009การทำลายเซลล์เจ้าบ้านของเชื้อ Burkholderia pseudomalleiอิษฎา มุ่งสันติสุข
2017การบรรเทาอาการโรคด้วยหญ้าปักกิ่งอรุณี อหันทริก
2017การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลคำรณ โชธนะโชติ
2018การบำบัดสารหนูชนิดอาร์เซไนต์ As(III) และอาร์เซเนต As(V) ในดินน้ำขังโดยใช้ธูปฤาษีจินตพัฒน์ นทีวัฒนา
2008การประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์ดินเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินแปลงปลูกแมคคาเดเมียในโครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงธรรมธีร์ โพธิพีรนันท์
2016การประเมินความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยระบบวิเคราะห์การไหลอัตโนมัติร่วมกับ ส่วนตรวจวัด พีอีดีดีแบบประหยัดดวงใจ นาคะปรีชา
2010การประเมินความหนาแน่นประชากรนกเงือกในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีพิไล พูลสวัสดิ์
2007การประเมินผลการเรียนรู้แบบใหม่โดยการใช้ผลสอบก่อนเรียนและหลังเรียนขวัญ อารยะธนิตกุล; เชิญโชค ศรขวัญ; นฤมล เอมะรัตต์; รัชภาคย์ จิตต์อารี
2014การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา; คำรณ โชธนะโชติ
2003การปรับตัวจากการฝึกซ้อมและการแข่งขันของร่างกายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวเข่าในนักมวยไทยไถ้ออน ชินธเนศ; รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
2014การผลิตไขมันและไตรเอซิลกลีเซอรอลของสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็ก Nannochloropsis sp. MU2203น้ำค้าง แซ่ลี้; วันวิสา พุกแก้ว; ประหยัด โภคฐิติยุกต์; เมธา มีแต้ม
2011การพัฒนาการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อ Cadmium-Binding Protein จากปลากะพงขาว (Lates calcarifer, Bloch) และการนำไปประยุกต์ใช้สุกานดา ทับเมฆา; ปภาศิริ บาร์เนท; ชุติมา ถนอมสิทธิ์
2014การพัฒนาชุดการทดลองเซลล์กัลวานิกแบบย่อส่วนและต้นทุนต่ำเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนเคมีไฟฟ้าชฎิล กุลสิงห์
2006การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำหรับหาปริมาณของ As(III) และ As(V)อทิตยา ศิริภิญญานนท์
2013การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสมที่บูรณาการความรู้ด้านกายวิภาค สรีรวิทยา เพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาพยาบาลในการตรวจร่างกายผู้ใหญ่: การตรวจศีรษะและคอภิญโญ พานิชพันธ์
2011การพัฒนาบทเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนามโนทัศน์เรื่อง “โลกของเราและตรีโกณมิติ”ภิญโญ พานิชพันธ์
2016การพัฒนาระบบการไหลอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสสารละลายเพื่อวิเคราะห์ยูเรียในปัสสาวะดวงใจ นาคะปรีชา
2014การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันที่มีความเร็วในการวิเคราะห์สูงสำหรับตรวจวัดความเค็มและฟอสเฟตในน้ำจืดและน้ำกร่อยปิยวรรณ พันสี; ดวงใจ นาคะปรีชา